Flagregler og flagtider

Flagtider

Flaget hejses tidligst kl. 08.00, og nedhales senest ved solnedgang.
På dage, hvor solen står op efter kl. 08.00, hejses flaget først ved solopgang. Visse steder er det dog praksis, at flaget nedhales kl. 20.00, uanset om solen endnu ikke er gået ned.

Flaglinen skal fastgøres omhyggeligt, således at flaget bliver hvor det er, indtil det hales ned. Den, der nedhaler flaget, skal fra begyndelsen have blottet hoved. Alle andre tilstedeværende rejser sig og tager front mod flaget, mens det nedhales. Mænd blotter hovedet. Hvis man ikke er i besiddelse af en flagstang, kan man dog flage ved at ophænge flaget f.eks. fra en altan eller under et vindue.  I så fald skal flaget anbringes med de kvadratiske felter opad.

Halv stang
Man flager på halv stang ved dødsfald. Når man flager på halv stang, skal man sænke flaget, så flagets underkant er ud for flagstangens midte. Når flaget skal tages ned igen, skal det først til tops.


Bekendtgørelse om fremmed flag

Som det fremgår af bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 om forbud mod at benytte fremmede nationsflag, at det er forbudt her i landet at hejse andet flag end Dannebrog. Forbudet omfatter dog ikke fremmede staters gesandter, konsuler og vicekonsuler - disse er berettigede til at hejse vedkommende fremmede stats flag fra embedskontorer her i landet samt for gesandternes vedkommende tillige fra deres boliger -  samt personer, der har fået tilladelse af Justitsministeriet til at hejse fremmed nationsflag. Justitsministeriet har ved cirkulære nr. 145 af 20. oktober 1989 vedtaget, at tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag kan meddeles af landets politimestre og Politidirektøren i København. Justitsministeriet har fået en række henvendelser om, hvorvidt bekendtgørelsen samt cirkulæret ligeledes omhandler benyttelsen af fremmede nationers områdeflag. Som eksempler kan nævnes det skånske, det ålandske og nordfrisiske flag. I den anledning skal man meddele, at Justitsministeriet er af den opfattelse, at flagning med fremmede nationers områdeflag er omfattet af disse regler. Såfremt der således ønskes flagning med et områdeflag fra et land, hvor det kræver tilladelse at flage med selve nationsflaget, skal der på tilsvarende måde indhentes tilladelse fra den pågældende politimester til flagning med områdeflaget. Tilladelse meddeles i overensstemmelse med
retningslinierne i cirkulæret. Flagning med en fremmed nations områdeflag, hvor det ikke kræver tilladelse at flage med selve nationsflaget, kan ske uden indhentelse af tilladelse. Det forudsættes dog, at områdeflaget er anerkendt i hjemlandet.

Flagudlejning.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for opsætning af fremmede nationers flag.
Det påhviler alene lejer at sørge for de fornødne tilladelser.


ANSØG Politi om tilladdelse til at flage her

http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/tilladelser_kontakt/


Flagning med statsflag

Du skal ikke have tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og det europæiske flag.
Du kan som hovedregel ikke få tilladelse til flagning med fremmede staters flag på dage, hvor Danmark mindes særlige nationale begivenheder. På andre dage, er det muligt at få tilladelse til flagning med udenlandske flag, hvis flaget tilhører en stat, der er anerkendt af Danmark.


Yderligere vejledning

Cirkulære om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag. Læs hele cirkulæret om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag (eller læs længere nede på denne side).

Cirkulære om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag
Justitsministeriet fastsætter herved følgende retningslinier for meddelelse af tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag:

§ 1. Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag kan meddeles af politimesteren (politidirektøren i København).

§ 2. Der vil fortsat kunne meddeles tilladelse til flagning med fremmede staters flag i forbindelse med afholdelse af internationale kongresser, udstillinger, stævner, indvielser og ved andre særlige lejligheder.
Stk. 2. Ansøgninger om tilladelse til flagning med fremmede staters flag fra hoteller, campingpladser, kongrescentre, udstillingshaller, større erhvervsvirksomheder, museer, idrætspladser, havne, grænseovergange og lignende i anledning af fremmede statsborgeres besøg m.v. bør i almindelighed imødekommes.
Stk. 3. Ansøgninger fra her i landet fast bosatte om tilladelse til at flage med fremmede staters flag en enkelt dag i anledning af fremmede statsborgeres besøg vil fortsat i almindelighed kunne imødekommes.

§ 3. Tilladelserne bør i almindelighed meddeles for den ansøgte periode eller indtil videre.
Stk.2 Der bør ikke meddeles tilladelse til flagning med fremmede staters flag på dage, hvor man i Danmark mindes særlige nationale begivenheder.
Stk. 3. Tilladelserne bør betinges af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over een flagstang.
Stk. 4. Tilladelserne bør betinges af, at de kan tilbagekaldes.

§ 4. Der kræves ikke tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og det europæiske flag.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. november 1989. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse nr. 202 af 30. september 1966 om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag.
Justitsministeriet, den 20. oktober 1989

HANS ENGELL
/Hans-Viggo Jensen

(Til politimestrene og politidirektøren i København)